Post Doctorate
Xu Wang

Personal Profile

  • 2019-, Institute of Metabolism & Interative Biology Fudan University, Post-doctor

  • 2014-2019, School of Life Sciences, Xiamen University, Ph.D.

  • 2011-2014, Anhui Medical University, Academy of Military Medical Sciences Combined Culture, M.M.

  • 2007-2011, Wannan Medical College, B.S.

Research Interests

To elucidate metabolic diseases physiological and molecular mechanisms. 

  1. The mechanism of Adipocyte differentiation and development;

  2. The metabolic regulation of Protein Palmitoyltransferase and its molecular mechanism.

Honors and Awards

  • 2020 China Postdctoral Science Foundation Funding

  • 2019 China Postdctoral Science Foundation Funding

Selected Publications

  1. Juan Wang*, Jian-Wei Hao*, Xu Wang*, Huiling Guo*, Hui-Hui Sun,  Xiao-Ying Lai, Li-Ying Liu, Mingxia Zhu, Hao-Yan Wang, Yi-Fan Li, Li-Yang Yu, Changchuan Xie, Hong-Rui Wang, Wei Mo, Hai-Meng Zhou, Shuai Chen, Guosheng Liang, Tong-Jin Zhao. DHHC4 and DHHC5 Facilitate Fatty Acid Uptake by Palmitoylating and Targeting CD36 to the Plasma Membrane . Cell Reports, 2019, 26:209-221.  (*Co-first authors)