Post Doctorate
Juan Wang

Personal Profile

  • 2020- Present, Postdoctoral Fellow, Fudan University.

  • 2020, Ph.D, Life science, Xiamen University.

  • 2014, B.Sc, Animal science, South China Agricultural University.

Research Interests

Mechanism studies of palmitoylation and depalmitoylation modification in regulation of fatty acid uptake and metabolic diseases.

Honors and Awards

  • 2019 National Scholarship

  • 2019 Xiamen Airlines Scholarship

  • 2017 Advanced individual in student work

Selected Publications

  1. Juan Wang*, Jian-Wei Hao*, Xu Wang*, Huiling Guo*, Hui-Hui Sun,  Xiao-Ying Lai, Li-Ying Liu, Mingxia Zhu, Hao-Yan Wang, Yi-Fan Li, Li-Yang Yu, Changchuan Xie, Hong-Rui Wang, Wei Mo, Hai-Meng Zhou, Shuai Chen, Guosheng Liang, Tong-Jin Zhao. DHHC4 and DHHC5 Facilitate Fatty Acid Uptake by Palmitoylating and Targeting CD36 to the Plasma Membrane. Cell Reports, 2019, 26: 209-221.