Academic & Advisory Committee

Members of Academic Committee of IMIB

Anming Meng, Baoliang Song, Enduo Wang, Guang Ning, Guoliang Xu, Guoping Zhao, Guoqiang Chen, Hongbing Shu, Hongyan Wang, Hongyang Wang, Jia Fan, Jinsong Li, Li Jin, Lin Li, Peng Li, Shengcai Lin, Shimin Zhao, Xiaoying Li, Xingao Gong, Xinhua Lin, Xuemin Zhang, Yang Shi